تاريخ : چهارشنبه بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۹۰ | 20:28 | نویسنده : یک معلم تاریخ

 

الف-صحيح يا غلط بودن عبارات زير را مشخص کنيد.  1

 1.  حق کشتی رانی ایران در دریای خزر طی قراردادگلستان سلب گردید.
 2.  نتیجه ی انحراف از نهضت مشروطه حکومت رضاشاه بود.
 3. طرح موازنه ی منفی توسط آیت ا...کاشانی به مجلس ارئه شد.
 4. رزم آرا توسط خلیل طهماسبی عضو فرقه ی دمکرات به قتل رسید.

 

ب-جاهای خالی را با عبارات مناسب پرکنيد.   2

 1.  نماینده ی ایران درعهدنامه ی ارزنه الروم ...................بود.
 2.  انگلستان پس ازپایان جنگ جهانی اول نیروهای خودرابه بهانه ی خطر...................ارایران خارج نکرد.
 3.  پس از شهریور1320جریان های مذهبی جمعیت ........................ را به رهبری نواب صفوی به وجودآوردند.
 4. نخستین نخست وزیر دوره ی رضاشاه .................بود.

 

ج- به سوالات زير پاسخ کوتاه دهيد.

 1.  هریک از معاهدات زیربین ایران و کدام کشور بسته شد؟  5/0

عهدنامه ی مفصل:                      عهدنامه ی فین کنشتاین:

 1.  رویتر درازای لغو امتیاز رویتر چه امتیازدیگری به دست آورد؟   5/0
 2.  کدام یک از روزنامه های زیر دولتی و کدام یک غیر دولتی هستند؟   1

روزنامه ی حبل المتین:           روزنامه ی اخبار:     

روزنامه ی ثریا:                روزنامه ی شرف:                

 1. کدام حادثه اولین جرقه ی نهضت مشروطه بود؟    5/0
 2. دو حزبی را که درون مجلس دوم تشکیل شد معرفی کنید.    5/0
 3. قرارداد1919م بین ایران وکدام کشور و در زمان نخست وزیری چه کسی منعقد شد؟  5/0
 4. هدف از اسکان اجباری عشایر در دوره ی رضاشاه چه بود؟   5/0

 

 1. چرا نادرشاه میانه ی خوبی با ایل قاجار نداشت؟    5/0

 

د: سوالات تشريحی.

 1.  طی عهدنامه ی مجمل انگلستان چه تعهدی به ایران داد؟  1

 

 

 1.  محتوای قرارداد تالبوت را بنویسید.   1

 

 

 1.  دردوره ی قاجاریه اندیشه های جدید از چه راه هایی وارد ایران شد؟ به دومورداشاره کنید.   1

 

 1. قرارداد1907م بین کدام کشورها منعقدشد؟ محتوای آن را به اختصار بنویسید.    1

 

 

 1. شاخصه های ملیت گرایی دوره ی رضاشاه را بنویسید.   1

 

 

 1. ماجرای سرکوب شیخ خزعل توسط  رضاخان و پیامدهای آن را بنویسید.     5/1

 

 

 1. اقدامات رضا شاه در زمینه ی کشاورزی را بنویسید.   1

 

 1. با تغییر قانون اساسی در 5اسفند1327 محمدرضاشاه چه اختیاراتی به دست آورد؟      1

 

 1. چرا دولت مصدق پس از ملی کردن صنعت نفت دچار مشکلات شدید اقتصادی شد؟     1

 

 

 1. اهداف شوروی از تخلیه نکردن آذربایجانِ ایران پس از پایان جنگ جهانی دوم چه بود؟    1

 

و-گزينه ی صحيح را انتخاب کنيد.   1

 1.  نام دیگر این قرارداد رژی می باشد.

الف:رویتر                  ب:تالبوت        

ج:لاتاری             د:بانک استقراضی روسیه

 1.  چه کسی خواستار مشروطه ی مشروعه بود؟

الف:مدرس                      ب:محمدعلی شاه     

ج:فضل ا...نوری                د:تقی زاده

 1.  طی کدام قرارداد ایران ارتفاعات کوه آرارات را به ترکیه بخشید؟

الف:قرارداد1933م                ب:قراردادسعدآباد            ج:قراردادارزنه الروم          د:قراردادتیلسیت

 1.  «هرمملکت رژیمی دارد،رژیم ما یک نفره است.» این سخن از کیست؟

الف: ناصرالدین شاه            ب:رضاشاه                      ج:محمدعلی شاه               د:احمدشاه

 

     ی:هريک از اسامی زير را در مقابل جمله ی مربوط به آن قرار دهيد.   1

(محمدساعدمراغه ای-آرتور ميلسپو-سليمان ميرزا- -مورگان شوستر-تقی زاده-نوزبلژيکی-حاج زين العابدين مراغه ای-تيمورتاش )                                                                                                    

 1. از اولین پایه گذاران جریان کمونیستی در ایران است.
 2. کارگزار روسیه در گمرک ایران بود.
 3. مجلس دوم اورا برای سروسامان دادن به اوضاع مالی واقتصادی ایران استخدام کرد.
 4. نویسنده ی کتاب سیاحت نامه ی ابراهیم بیگ است.

   موفق باشید

ناظری